Zellweger Stuckaturen
Lesen: Manuskripte

Fitzi, Johann Ulrich und Johann Caspar Zellweger
Appenzellisches Fahnenbuch
Trogen, 1818–1824

Direktlink e-codices.ch
www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/cea/Ms0300

Schläpfer, Johann Georg und Johann Ulrich Fitzi
Lucubrationen, oder, wissenschaftliche Abhandlungen, Teil 1/3
Trogen, 1829

Direktlink e-codices.ch
www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/cea/Ms0301-1

Schläpfer, Johann Georg und Johann Ulrich Fitzi
Lucubrationen, oder, wissenschaftliche Abhandlungen, Teil 2/3
Trogen, 1829

Direktlink e-codices.ch
www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/cea/Ms0301-2

Schläpfer, Johann Georg und Johann Ulrich Fitzi
Lucubrationen, oder, wissenschaftliche Abhandlungen, Teil 3/3
Trogen, 1830

Direktlink e-codices.ch
www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/cea/Ms0301-3